لیست اخبار صفحه :1
بزودی ثبت نام نامزدهای ششمین دوره انتخابات نظام پرستاری آغاز می شود
رئیس هیئت اجرای ششمین دوره انتخابات نظام پرستاری شهرستان دزفول:

بزودی ثبت نام نامزدهای ششمین دوره انتخابات نظام پرستاری آغاز می شود

رئیس هیئت اجرای ششمین دوره انتخابات نظام پرستاری شهرستان دزفول خبر داد: از روز سه شنبه دهم مردادماه ثبت نام نامزدهای ششمین دوره انتخابات نظام پرستاری آغاز می شود.

گروه آموزشی پرستاری تصویب شد
معاون آموزشی تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفول

گروه آموزشی پرستاری تصویب شد

معاون آموزشی تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: گروه آموزشی پرستاری تصویب شد.