لیست اخبار صفحه :0
نماینده مردم شهرستان دزفول در مجلس شورای اسلامی از پروژه بیمارستان 400 تختخوابی یازهرا(س) بازدید کرد
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

نماینده مردم شهرستان دزفول در مجلس شورای اسلامی از پروژه بیمارستان 400 تختخوابی یازهرا(س) بازدید کرد

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: نماینده مردم شهرستان دزفول در مجلس شورای اسلامی از پروژه بیمارستان 400 تختخوابی یازهرا(س) بازدید کرد.